MŠ Na Korábě MŠ Na Korábě MŠ Na Korábě

Často kladené otázky

Jaká je provozní doba? Kdo a kdy může dítě do MŠ přivádět? Kdo a kdy může dítě z MŠ odvádět?

Provozní doba je od 6:30; 7:00 do 17:00 hodin. Dítě je možné přivést i odvést kdykoliv během provozní doby. Ranní příchod do MŠ není časově určen. Děti splňující povinnou předškolní docházku přichází do MŠ od 7:00 do 9:00 hodin. Doporučujeme příchod do 8:30 hodin, kdy začínají pro děti různé aktivity a řízené činnosti. Pro dítě je nejvhodnější pravidelná docházka. Dítě do školky přivádí a vyzvedávají jeho rodiče. Rodiče mohou určit jiné osoby, které budou dítě přivádět, či odvádět, ale je nutné tyto osoby uvést do osobní karty dítěte na třídách. Nezletilý sourozenec může odvádět pouze na písemný doklad podepsaný zákonným zástupcem dítěte. Učitelka předá dítě cizí osobě jen na základě písemného zmocnění rodičů a po kontrole OP.

Rodiče jsou povinni předávat dítě učitelce a jsou zodpovědní za to, že je předávají zdravé.

Výskyt infekčního onemocnění ve svém okolí hlaste učitelce.

Co vše potřebuje dítě do MŠ?

Jak probíhá adaptace dětí v MŠ?

Každé nové dítě prochází adaptační dobou. Ta je přímo závislá na osobnosti dítěte. Rodiče v adaptační době mají možnost, po dohodě s učitelkou, pobýt s dítětem ve třídě. Krátká přítomnost rodiče a pozvolný vstup se při tomto procesu jeví jako pozitivní pro všechny strany. Menším dětem také pomáhá, pokud mohou v první dny jít domů nejprve před vycházkou, pak před obědem nebo nejpozději po něm. V prvních dnech dětem většinou pomáhá jasné a pozitivní loučení, které se zbytečně neprodlužuje.

Musí mé dítě ve školce spát?

Nemusí. Stačí, když odpočívá. Při relaxaci se rozvíjí fantazie-snová představivost. Odpočinek je biologická potřeba každého organizmu, tedy i dětského. Často se stává, že děti, které doma po obědě neodpočívají, usnou ve školce již při čtení pohádky.

Mohu nechat dítě na chodbě MŠ s tím, že do třídy už dojde samo?

Ne, VŽDY je potřeba předat dítě paní učitelce. Totéž platí při odchodu, rodič je POVINEN paní učitelce oznámit, že si odvádí dítě. Např. nelze jen tak odebrat dítě na chodbě-třeba cestou z jídelny- a bez oznámení a rozloučení se s paní učitelkou dítě odvést. To především z bezpečnostních důvodů, ale také tím děti učíme pravidlům slušného chování.

Jak omluvit dítě v MŠ?

Každou absenci je třeba omluvit osobně, telefonicky nebo elektronicky do 8,00, jinak je dítě automaticky počítáno a na oběd je hlášeno (viz školní řád).

Co dítě ve školce jí a pije?

O správnou životosprávu vašich dětí se v průběhu dne starají paní kuchařky ze školních kuchyní, které jsou součástí obou školek. Dítě dostane dopolední svačinu, v poledne

11,30 -12,15 má dítě oběd (polévka a hlavní chod) a po odpoledním odpočinku následuje odpolední svačina.

Dítěti je po celý den zabezpečen pitný režim, tj. kdykoliv má k dispozici vodu, čaj nebo šťávu. Přesný jídelníček na jednotlivé dny je vyvěšen na nástěnce v šatně a na Moodle. Ve školní jídelně je možné připravovat dietní stravování po dohodě a doložení lékařskou zprávou.

Jaké nadstandardní aktivity MŠ nabízí?

 Placené kroužky:

Neplacené aktivity:

Je vhodné, aby 3-4leté dítě chodilo do kroužků?

Velmi záleží na individuálních schopnostech každého dítěte. Kroužky jsou koncipovány pro starší děti-náročnost a délka nutného soustředění. Tyto nadstandartní aktivity mají rozvíjet rozumové schopnosti a talent dítěte.

Musím si přijít pro dítě, když pí. učitelka zavolá, že dítě jeví známky choroby?

Ano, v zájmu jeho zdraví určitě a to nejlépe co nejdříve. Týká se to především zánětu očí, průjmových onemocnění, teploty, zvracení, výskyt dětské vši, apod.

Kde se dozvím o akcích v MŠ?

Na Moodlu, webu školy, na nástěnkách a příležitostných vývěskách v prostorách MŠ.

Co je MOODLE?

Pro rodiče a pedagogický personál máme informační portál Moodle, kde jsou uloženy všechny potřebné informace o aktuálním dění v mateřské škole. Rodiče mají možnost být ve stálé interakci s pedagogy i mezi sebou. Portál dále slouží jako neomezené úložiště pro metodické, didaktické a odborné materiály, ke kterým mají rodiče neomezený přístup.

Kdy mohu diskutovat o problémech (záležitostech) svého dítěte s pí. učitelkou nebo vedením školy?

Otázky a problémy, které se týkají vašeho dítěte, můžete řešit s třídní učitelkou při příchodu či odchodu dítěte ze školky. Ideální je domluvit si s pedagogem konzultační hodinu (objednání lze uskutečnit i prostřednictvím formuláře na Moodlu).  S ředitelkou školy si můžete schůzku sjednat osobně, po předchozí telefonické domluvě nebo přes třídní učitelky.